Nhật ký hình ảnh chương trình tặng quà khoa bỏng BV NHi Đòng 2 - 2014

Nhật ký hình ảnh

Niềm vui bên nhau : vận chuyển quà vào khoa bỏng BV Nhi Đồng 2
Từ thiện niềm vui bên nhau

Từ thiện niềm vui bên nhau

Từ thiện niềm vui bên nhau

Từ thiện niềm vui bên nhau

Từ thiện niềm vui bên nhau

Từ thiện niềm vui bên nhau

Từ thiện niềm vui bên nhau

Từ thiện niềm vui bên nhau

https://www.vietnamsmile.vn


Share this

Bài Viết Liên Quan

Mới Hơn
Next Post »